PKF 香港 - 全球视野 咨微建著

Home 洞察观点 业务通讯 中国内地个人所得税改革

中国内地个人所得税改革


中国内地个人所得税改革
2019-01-03

《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国个人所得税法>的决定》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议于2018 年8 月31 日通过,自2019 年1 月1 日起施行。

修订后的个人所得税法(「新个税法」)、个人所得税法实施条例以及国家税务总局发布的相关通知对个人纳税人产生重大影响。

Download document